Skip to content

Summer Sessions Turnhout

Voorwaaarden – Vouchertool

 

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 (inclusief de wijzigingen die werden doorgevoerd op 7 april 2020). Het Ministerieel Besluit geeft regels omtrent restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Het Ministerieel Besluit is hier terug te lezen: Ministerieel Besluit van 19 maart 2020

 

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op tickets die toegang bieden tot het evenement Summer Sessions Turnhout van Groove Sessions bv aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals drankbonnen en merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de originele voorwaarden van Groove Sessions bv van verkoop onverkort van kracht. 

 

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets van de originele bestelling. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Groove Sessions bv en de Klant. 

 

Artikel 1: indien de Klant voor een volledige donatie kiest

 

Indien een evenement van Groove Sessions bv niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis, kan de Klant kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot het desbetreffende evenement van Groove Sessions bv om te zetten naar een schenking aan Groove Sessions bv.

 

De bestaande overeenkomst tussen Groove Sessions bv en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het terugbetalingsbedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele bestelling oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een schenking aan Groove Sessions bv. Hierdoor bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen Groove Sessions bv en de Klant. 

 

Artikel 2: indien de Klant voor een voucher kiest

 

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen drie jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, kan de Klant kiezen voor een voucher (tegoedbon).

 

De bestaande overeenkomst tussen Groove Sessions bv  en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt door deze keuze gewijzigd. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar originele bestelling wordt geannuleerd en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat door deze keuze zijn/haar recht op de terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald, vervalt. De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij een voucher krijgt.

 

De voucher zal middels een voucher code verstuurd worden naar het emailadres waarmee de originele aankoop gedaan is.

 

De email met de voucher code zal vanaf januari 2021 (of eerder indien mogelijk) gestuurd worden naar de Klant.

 

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het afleveren van de voucher. 

 

De voucher vermeldt dat hij werd afgeleverd als gevolg van de Coronacrisis.

 

De waarde (het tegoed) van de voucher omvat de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald. 

 

De waarde van de voucher kan gedurende twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement worden gebruikt voor de aankoop van een product van Groove Sessions bv.

Aan de Klant wordt geen toeslag aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement. 

 

Indien de voucherwaarde niet toereikend is voor de nieuwe bestelling, zal het verschil bijbetaald dienen te worden door de klant. Indien de voucherwaarde groter is dan de nieuwe bestelling, zal het restant uitgekeerd worden als nieuwe voucher aan deze klant.

 

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal de voucherwaarde verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van de oorspronkelijke voucherwaarde zoals aangegeven door de klant.

Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke voucherwaarde bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR tegoed op de voucher komen te staan.

 

Artikel 3: indien de Klant voor een terugbetaling kiest

 

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis wordt geannuleerd (dat wil zeggen niet kan worden verplaatst binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum en een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode ook niet kan worden georganiseerd), kan de klant kiezen voor een refund (terugbetaling). 

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de klant bewijs levert aan Groove Sessions bv dat hij/zij verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum, kan de klant in dat geval ook kiezen voor een refund (terugbetaling).

 

De bestaande overeenkomst tussen Groove Sessions bv en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt daarmee ontbonden. De klant gaat ermee akkoord dat zijn originele bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Daartegenover staat dat de klant recht heeft op terugbetaling door Groove Sessions bv van de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.

 

De terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald, zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan.

 

Indien het evenement is verplaatst binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de klant verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum, vindt de terugbetaling binnen een redelijke termijn plaats. 

Indien het evenement is geannuleerd, vindt de terugbetaling uiterlijk drie maanden na de buitenwerkingtreding van het Ministerieel Besluit plaats. 

 

Indien u als klant het bewijs niet kan leveren verhinderd te zijn op de datum waarop de nieuwe activiteit met dezelfde essentiële kenmerken zal plaatsvinden, dan heeft u geen recht op terugbetaling. Indien de bon de mogelijkheid biedt om andere producten van de uitgever aan te kopen maar u wenst daar geen gebruik van te maken, dan heeft u evenmin recht op terugbetaling. U kan enkel terugbetaling krijgen indien u het bewijs levert dat u verhinderd bent op de datum waarop de nieuwe activiteit zal plaatsvinden. 

 

 

Er zijn geen specifieke vormvereisten. Louter stellen dat de nieuwe datum u niet past, volstaat echter niet.

Het bewijs mag met alle middelen worden geleverd. Niettemin moet het document dat de tickethouder desgevallend verstrekt wel degelijk een element van bewijs vormen. Enkel zeggen dat men op de voorgestelde nieuwe datum niet vrij is, volstaat niet.

De bewijsmiddelen kunnen niet worden beperkt door de organisator. Enkel bewijs waarmee u aantoont dat u om redenen buiten uw wil om niet aanwezig kan zijn op de datum waarop de nieuwe activiteit met dezelfde essentiële kenmerken zal doorgaan, moeten door de organisator worden aanvaard. Indien u bijvoorbeeld vanwege beroepsredenen of omwille van andere omstandigheden die reeds waren vastgelegd voordat de organisator u de datum van het vervangende evenement had meegedeeld, niet aanwezig kan zijn op het moment dat de vervangende activiteit doorgaat en u kan daarvan het bewijs leveren (bv. attest van de werkgever, doktersattest, reservatiegegevens van een reeds geplande reis, enzovoort), dan moet de organisator dit bewijs aanvaarden.

 

 

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal het refund bedrag verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van het oorspronkelijke refund bedrag zoals aangegeven door de klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke refund bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR worden terugbetaald aan de Klant.

 

_____________________________________________________________

 

Klachten kunnen worden gemeld op info@summersessions.be of +32 (0)14 41 98 48. Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken te Turnhout.

 

U kunt tijdens de kantooruren terecht op het nummer +32 (0)14 41 98 48. Of u kunt een e-mail sturen naar info@summersessions.be.

 

Groove Sessions bv – Hoveniersstraat 1 – 2300 Turnhout – Btw BE0647.970.391