Skip to content

Algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Groove Sessions bv. Groove Sessions bv verkoopt tickets en gerelateerde diensten die toegang verlenen tot evenementen georganiseerd door Groove Sessions bv. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van Groove Sessions bv, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via email geplaatste en/of bevestigde bestellingen. Groove Sessions bv behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijs

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

Bestelling

U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn. Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam. Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt of met kredietkaart of betaalkaart betalen. Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. Deze e-mail bevat tevens een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden. Geeft u tijdens het bestelproces aan dat u een factuur wilt ontvangen, dan wordt deze na ontvangst van uw betaling verstuurd via email. De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden. Groove Sessions bv behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. In deze gevallen zal Groove Sessions bv de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Wat biedt Summer Sessions jou aan

Op www.summersessions.be , kun je het volgende vinden :

Festivaltickets

Dit is het ticket dat jou toegang geeft tot het festivalterrein voor de respectievelijke duur van keuze (combi- of dagticket). Dit festivalticket moet je aan de Summer Sessions inkom kassa aan de ingang van het festivalterrein ruilen voor een festivalbandje. Enkel met dit festivalbandje krijg je toegang tot het festivalterrein.

Foods & drinks voucher

Deze vouchers kan je online tot 28 juli  2024 aankopen op onze website en ter plaatse aan de Summer Sessions inkom kassa inruilen voor Summer Sessions Jetons.

De Jetons worden gebruikt op het festivalterrein om eten en dranken aan te kopen. Jetons kunnen ook ter plaatse aangekocht worden bij de daarvoor voorziene jetonautomaten.

Betaling en toezending

Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email. Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw tickets via email toegezonden.
Na betaling, worden de tickets in pdf formaat toegestuurd, als U geen mogelijkheid hebt om deze af te drukken, gelieven de pdf aan de deur te laten zien op het scherm van uw smartphone of tablet.

De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van Groove Sessions bv door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot Groove Sessions bv noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Bewaring en verlies

Na aflevering door Groove Sessions bv is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.

Gebruik

Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden. Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.

Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen verboden. Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan dus niet worden aangepast naar die van een eventuele derde, ook niet in geval van (occasionele) doorverkoop. Vermeldingen op de tickets mogen niet gewijzigd worden. Houders van tickets waarop wijzigingen zijn aangebracht, kan de toegang worden ontzegd. Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot zaal of evenement.

De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. Groove Sessions bv behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd. Noch de oorspronkelijke koper noch een daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding.

Groove Sessions bv behoudt zich tevens het recht voor de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten waarvan vermoed wordt dat zij aankopen met het loutere oog op doorverkoop.

Wijzigingen en aflastingen

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast en na instructie hiertoe door de organisator van de voorstelling. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling. Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van de bij Groove Sessions bv geregistreerde besteller. Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

Privacy

Informatie over geregistreerde besteller worden alleen intern gebruikt. Groove Sessions bv verkoopt geen privé informatie aan derde. We gebruiken MailChimp voor onze nieuwsbrief, bij inschrijving op onze nieuwsbrief moet je onze algemene voorwaarde gelezen hebben en toelaten. U kan op elke nieuwsbrief uw persoonlijke gegevens aanpassen of wissen. Uw uitschrijving is dan ook altijd mogelijk. De rest van uw gegevens worden intern gehouden voor eventueel contact in de toekomst i.v.m. reservatie.

Alle informatie over het beleid van MailChimp, vind je hier: MailChimp

Zie ook privacybeleid

 

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten gelden ook voor onze website en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Annuleringsvoorwaarden

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.

Varia

Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot het festivalplein worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

Klachten of geschillen

Klachten kunnen worden gemeld op info@summersessions.be.  Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.  Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken te Turnhout.

Contact

info@summersessions.be.

Groove Sessions bv – Hoveniersstraat 1 – 2300 Turnhout – Btw BE0647.970.391