Skip to content

Privacybeleid

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Groove Sessions bv en is van toepassing op de website www.summersessions.be & tickets.summersessions.be en de daarmee gerelateerde domeinnamen (hieronder benoemd als “websites”).

In dit privacybeleid wordt toegelicht:

  1. Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via onze websites geregistreerd en verwerkt worden
  2. Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden
  3. Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens
  4. In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld
  5. Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen
  6. Op welke manier de gebruiker de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de Privacywet
  7. Wanneer het privacybeleid voor het laatst herzien werd.
  8. Hierbij moet worden opgemerkt dat onze websites niet bedoeld zijn voor kinderen, maar enkel voor volwassenen. Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen is dan ook geen bewuste actie. Gelieve meteen contact op te nemen via info@summersessions.be wanneer je als ouder (of wettelijke voogd) denkt dat jouw kind ons zijn/haar gegevens heeft verstrekt.
 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Groove Sessions bv
Hoveniersstraat 1, 2300 Turnhout, België
Ondernemingsnummer: BE0647.970.391
info@summersessions.be

Daarnaast maakt Groove Sessions bv gebruik van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van Groove Sessions bv persoonsgegevens verwerkt en die verantwoordelijk is voor de goede technische werking van onze websites (datatransmissie).
Uiteraard is de verwerkingsverantwoordelijke uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking en voldoen aan de verplichtingen van artikel 28 van de Privacywet.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen van de verwerker. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Er kan niet verwacht worden dat de verwerkingsverantwoordelijke over dezelfde expertise beschikt.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

2.1 Website

Wanneer je onze websites bezoekt, bewaren wij bepaalde gegevens in de statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de website die je naar onze websites gestuurd hebt en de manier waarop je onze websites gebruikt. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze websites te analyseren, zodat we onze website kunnen blijven optimaliseren en zodat we fraude kunnen detecteren. Alle gegevens zijn anoniem en we gebruiken ze dus zeker niet om je te identificeren. Wanneer er strafbare feiten tegen of via onze websites gepleegd zijn, dan kunnen deze gegevens echter wel gebruikt worden om vast te stellen wie hiervoor verantwoordelijk is.

Wij verzamelen deze gegevens via cookies die door Google Analytics geplaatst worden. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, dan vragen wij je eerst of je de cookies wil aanvaarden. Meer info over wat cookies zijn, waarom wij ze gebruiken, welke cookies er via onze site geplaatst worden en de bewaartermijn van de cookies, kan je terugvinden in onze cookie policy.

2.2 Ticketverkoop

Wanneer je een festivalticket koopt, dan registreren wij identificatiegegevens zoals je naam, voornaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, e-mailadres en telefoonnummer. Dat is nodig om je een geldig ticket te kunnen bezorgen en voor administratieve en contractuele doeleinden. Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database op een beveiligde server in België en bewaren ze vervolgens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar.

Wanneer je bij het aankopen van je festivalticket een online betaling uitvoert, worden je betalingsgegevens (bankkaartnummer en geheime code) veilig verwerkt door Paylogic. Zij hebben deze gegevens nodig om te kunnen communiceren met de banken, zodat er een veilige online betaling kan bewaren. Paylogic bewaart je gegevens zolang ze nodig zijn om de gevraagde dienstverlening uit te voeren op basis van de wettelijke termijn. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het privacybeleid van Paylogic.

Wanneer je een festivalticket bij ons hebt aangekocht, dan behouden wij ons het recht om je gegevens te gebruiken om je te informeren over praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Groove Sessions bv. Dat gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang om deze diensten bij klanten te promoten. Als je dergelijke informatie niet meer wilt ontvangen, dan kan je gebruikmaken van de uitschrijflink die te vinden is onderaan elke informatiemail die wij je toesturen. Of je kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen met vermelding van je e-mailadres.

2.3 Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we je naam, voornaam en e-mailadres op. Die gegevens hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen versturen en om praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten te kunnen communiceren. WIj bewaren deze gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Je e-mailadres wordt veilig opgeslagen op servers bij MailChimp. MailChimp beveiligt je data en respecteert je privacy.Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar het privacybeleid van MailChimp.

2.4 Op het festival

Hoofdingang

Aan de hoofdingang maken wij gebruik van de gegevens die verbonden zijn aan je ticket. Dat is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst en om je identiteit te controleren om zo fraude tegen te gaan. Zodra je ticket gescand is, worden je ticket en de gegevens die eraan verbonden zijn ongeldig gemaakt.

Foto’s & video’s
Tijdens het evenement kunnen er sfeerfoto’s worden gemaakt die we daarna gebruiken voor onze websites en/of sociale media. Mocht je uit een foto verwijderd willen worden, dan kan dit op eenvoudig verzoek. Neem contact op via info@summersessions.be , beschrijf de desbetreffende foto en wij doen zo snel mogelijk het nodige.

Indien wij tijdens het evenement gericht foto’s maken, zullen we jou ter plaatse mondeling om toestemming vragen. Mocht je alsnog willen dat deze foto wordt verwijderd dan kan dit ook op eenvoudig verzoek door contact op te nemen via info@summersessions.be en de desbetreffende foto te beschrijven.

Tijdens het festival worden opnames gemaakt die kunnen worden gebruikt om te verspreiden via o.a. web, social media of televisie. De kans bestaat dat je wordt gefilmd. Bij betreding van het festival doe je afstand van je portretrecht.

3. Wat is de rechtsgrond van de verwerkte persoonsgegevens?

Door cookies te aanvaarden, een ticket aan te kopen en/of je in te schrijven voor de nieuwsbrief, geef je uitdrukkelijk toestemming aan Groove Sessions bv om je gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Die toestemming omvat tevens de toelating om de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de houders van de intellectuele rechten op Summer Sessions festival, alsook door de titularissen van de domeinnamen van de website.

Daarnaast doet Groove Sessions bv ook een beroep op het gerechtvaardigd belang om na de aankoop van een festivalticket de gegevens te gebruiken voor communicatie omtrent het festival en andere evenementen van Groove Sessions bv.

4. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers en de toegewezen aantal personen in dienst van Groove Sessions bv, geeft Groove Sessions bv geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. 

Indien Groove Sessions bv toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd.

5. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
De via onze websites verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een beveiligd elektronisch systeem in een afgesloten omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor de aangeduide verwerkers en toegewezen aantal personen in dienst van Groove Sessions bv die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. 

Op die manier probeert Groove Sessions bv verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

6. Wat zijn jouw rechten?
Als gebruiker van onze websites beschik je in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens:

RECHT OP INZAGE EN RECHTZETTING
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Groove Sessions bv verwerkt, in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen.

RECHT OM TE WORDEN VERGETEN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van Groove Sessions bv.

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN
Indien je van mening bent dat Groove Sessions bv je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: https://www.privacycommission.be/

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.
Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Groove Sessions bv of indien je gebruik wil maken van jouw rechten op grond van de Privacywet, neem dan contact op met Groove Sessions bv via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van je e-mailadres naar info@summersessions.be of naar Hoveniersstraat 1, 2300 Turnhout, België.

7. Wijzigbaarheid van het privacybeleid
Groove Sessions bv heeft het recht om dit privacy beleid te veranderen indien dat nodig zou zijn. Je kijkt deze pagina dan ook best regelmatig na op wijzigingen. Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 12 april 2019.